...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަތްގަނޑު
ނ.
(1) ވިޔަފާރު އުުޞޫލުން މުދާވިއްކާ ތަންތަނުންވާ ވިޔަފާރީގެ ހިސާބު.
(2) ވިޔަފާރި އުޞޫލުން މުދާވިއްކާ ތަންތަނުން ވިކޭތަކެތި ލިޔާފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްނަރަކަ . ކަލިވަތް . ކޮރު . އުޅިކޮށާރު . ވައްގަޑޮ . ދައްލާލުފޮށި . ގަލަންދާނު . ގޮބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ