...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލީ
ނ.
(1) ޤައުމެއްގެ ވެރިކަން ހިންގުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދޭ އެންމެ މަތީ ބާރު.
(2) އަންހެނަކު މީހަކާ އިންނަން ޝަރުޢީގޮތުންހުއްދަދިނުމުގެ ބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިއްމަތުބޯޅަ . ހިތިދުވަސް . ރުޖޫކުރުން . ބަރުވަލިފޫޅު . ބުންބާއަވަލި . ބޯފޮޅިފާތިހާ . ކަންޒޫރި . ކަރާމަތް . ކަރާމަތްތެރި . ކަރާމާތްތެރިކަން . ކާވެނިހެދުން . އަމީރުރަސްކަން . އޮގަރުކިޔެވުން . ވަލީނެތްކާވެނި . ވަލީދިނުން . ވިހޭގެޖާފަތް . މަޤާމު . މަޤާމްފުޅު . ފާތިޙާފަރީއްކޮޅު . ޒިޔާރަތް . ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ