...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލީވެރިކަން
ނއނ.
(1) ރުހިވޮޑިގެންވާ ގޮތުގައި ކުއްތަންވެ ހުރިކަން.
(2) ކަރާމާތް ލިބިހުރިކަން.
(3) އަންހެނަކު ކައިވެނިކޮށް ދިނުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ޝަރުޢީގޮތުން ލިބި ހުރިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ