...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލީވެރިޔާ
ނ.
(1) ކަރާމާތް ލިބިހުރި މީހާ.
(2) އަންހެނަކު މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގެ ބާރު ޝަރުޢީގޮތުން ލިބިފައިވާމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަލީދިނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ