...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލީވެރީން
ނ.
(1) ކަލާނގެ ޙަޟްރަތާ ކުއްތަންވެގެންވާ މީހުން.
(2) ކަރާމާތްހުރި މީހުން.
(3) އަންހެނަކު މީހަކާ ކާވަނި ކޮށްދިނުމުގެ ބާރު ޝަރުޢީގޮތުން ލިބިފައިވާ މީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޝަފާޢަތްފުޅަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ