...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުކޮޅުހެދުން
މ.
ވަލުގެ ކޮޅު ނިއުޅިގެން ދިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ވަލުގެ ކޮޅު ގިތާކޮށްގެން ވެހާވެހުމެއް ވެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ