...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުއޫރު
ނ.
މީދަލާ ވައްތަރު މީދަލަށް ވުރެބޮޑު އޫރަށްވުރެން ކުޑަ ޖަނަވާރެއް.
މީގައި ކެހެރި ހުންނާނެއެވެ.
އަދި މައްޗަށް މެޅިފައި ހުންނަގޮތަށް ދެދަތް ނުކުމެފައި ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ