...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުފުޅަލި
ނ.
ގޭގެ އަންހެނުން އުޅޭ ފަރާތަށް ވަންނަން ހުންނަ ފުޅަލި.
މިއީ، ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުން ވަދެނިކުމެ އުޅުމަށާއި، މަސް، ދަރު، ކުނިފަދަ ތަކެތި އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރުމަށް ބަހައްޓާއުޅޭ ފުޅައްޔެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ