...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުދޮރޯށި
ނ.
ގޭގެ އަންހެނުން އުޅޭ ފަރާތަށް ވަދެވެން ހުންނަ ދޮރޯށި.
މިއީ، ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުން ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމަށާ، މަހާއި، ދަރާއި، ކުނިފަދަ ތަކެތި އެތެރެކޮށް ބޭރުކުރުމަށް ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ދޮރޯއްޓެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަލިދޮރޮއިށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ