...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަލުތެރެ
ނ.
ބޮޑެތިގަސްތަކާއި ކުދިގަސްތައް ބޯކޮށް ހެދިފައިވާ ސަރަޙައްދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައުކޮށުން . ވަލަށްދިއުން . ވަލިއެތެރެ . ވަލިތެރެ . ވޭރަންހުލި . ފަނަށްދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ