...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގަކަށްހާސްދުވަހެވެ. ވެރިއަކަށް އެއްދުވަހެވެ.
(ހަރުބަހެއް) ވައްކަންކުރ މީހާ، ނުވަތަ ކުށްކުރާ މީހާ، ބަޔަކަށް ނޭނގި، އެކަމުގައި އެތައް ދުވަހެއް ވަންދެން ދެމިހުރެވުނު ކަމުގައި ވިޔަސް އެކަން ބޭޒާރުވާ ދުވަހު އެކަމަށް ހަައްޤު އަދަބު ލިބޭނޭކަން އެންގުމަށް ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ