...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގު
ނ.
(1) މިނިކާވަގު.
(2) ވައްކަން ކުރާމީހާ.
(3) ނއ.
އޮޅުނޫން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވީރު . ހަވީރުވުން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަޔާތް . ހަޔާތްގޮވުން . ހާރުދަން . ހިނދު . ހިނދުކޮޅެއް . ހިއްޗިގޮނު . ހިމޭންރަނގަބީލު . ހިތިގެ . ހިލަހިފުން . ހިޔަނިގައު . ހިޔާހެދުން . ހީހުން . ހުކުރު . ހުކުރުނަމާދު . ހުއްޓުންއެރުން . ހޭރިޔާއެޅުން . ހޮޓާ . ހޯރު . ނަރުދޭވާނި . ނައްކާރަ . ނަވަގުރަހާނަ . ނިދިންހޭލުން . ނިދުން . ނުތަންވަޅު . ނުތަންވަޅުވުން . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރޭފާން . ރޯހަޔާތް . ރޯހަޔާތްގޮވުން . ރޯހުތުރު . ރޯނާ . ރޯއަވަގުރާނަ . ބަނޑަހަ . ބަންގި . ބަންގިގޮވުން . ބައިކޯޓު . ބައިކޯޓްކުރުން . ބައިތިއްބުން . ބައްސެރިވުން . ބަސްބުނިހިނދުން . ބިތްގަނޑު . ބުލެކުބޯޑު . ބެރެކި . ބެރެކިކިއުން . ބެރެކިރައިވަރު . ބޭންދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ