...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުހިފުން
މ.
(1) ވައްކަން ކޮށްގެން އުޅޭ މީހާ އަތުވުން.
(2) ވައްކަން ކޮށްގެން އުޅޭމީހާ އަތުލައިގަތުން.
(3) މަޖާޒު:
ކަމެއްސިއްރުކޮށްގެން އުޅެނިކޮށް އެކަމެއް އެހެންމީހުންނަށް އެނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ