...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެއެވެ
"ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެއެވެ..
(މުސްކުޅިބަހެއް) ވައްކަންކުރާމީހާ އޭނާގެންގުޅޭ ތަކެތި އެހެން މީހުންނަށްވުރެ މާބޮޑަށް ރައްކާކޮށްގެން ގެންގުޅޭތީ ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަގުންގެ ފޮށި ބާރަށް ބަންނާނެއެވެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ