...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުއެރުން
މ.
މީހެއްގެ ޙަވާލުގައިވާ ފަޅުރަށެއް ނުވަތަ ހިންނައެއް ފަދަ ތަނަކަށް ސިއްރުން ގޮސް ތަކެތީގެ ބޭނުން ކުރުން.
ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަގޮއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ