...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން
"ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން" މ.
(މިސާލުބަހެއް) ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ސިފަދައްކައިގެން ބުހުތާނެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ހުއްޖަތް.
މިއީ މިނިކާވަގާބެހޭ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔައިދޭ ފުލޯކުވާހަކައަކުން ނެގިފައިވާ މިސާލުބަހެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ