...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުތީ
ނއ.
(1) ހިނދުކޮޅެއްގެ.
(2) ދަނޑިވަޅެއްގެ.
(3) ދާއިމީ ނުވަތަ ދެމިހުރި، މިބަހުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިގެ . ހިޔާހެދުން . ހުއްޓުންއެރުން . ހޮޓާ . ނިދިންހޭލުން . ނިދުން . ބަނޑަހަ . ބައިކޯޓު . ބައިކޯޓްކުރުން . ބައިތިއްބުން . ބައްސެރިވުން . ބިތްގަނޑު . ބުލެކުބޯޑު . ބޭންދުން . ކަރަންޓުލުން . ކަރަކަންދާލި . ކުލި . ކެންޕު . ކޭންޕު . އަށި . އަނހިކުރުން . އައްސިކުރުން . އަތްމަތިފޮށި . އިމާރާތް . އެހެލުން . ވަސްކޮޅުހެދުން . ވާގަނޑު . މަޖޫރީ . މަޖޫރީކުރުން . މާރުސައްލޯ . މުޅިފަންގި . މެހުމާން . ފައިބާހުރުން . ފަތަހެރިޖެހުން . ފަތޭރި . ފަތޭރިކުރުން . ފަޑިދަޓުފެލެޔާ . ފިޔަފާޅި . ފުށުހިޔާ . ފުށުހިޔާކުރުން . ފޭލިގެ . ދަރުބާރުގެ . ދަތުރުދިޔުން . ދާއިމީ . ލޮނުހިންދުން . ގައުން . ގުދުޅި . ގެހެރި . ގެހެރިބޮނޑި . ގެހެރިކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ