...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުތު
ނ.
(1) ހިނދު.
(2) ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑި.
(3) ހިގަމުންދާ މުއްދަތު.
(4) ދަން.
(5) ޒަމާން.
(6) ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްވަރު (7) ތަންވަޅު.
(8) ދަނޑިވަޅު.
(9) މޫސުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވީރުވުން . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހާރުދަން . ހިނދު . ހިނދުކޮޅެއް . ހިމޭންރަނގަބީލު . ހިޔަނިގައު . ހީހުން . ހުކުރު . ހުކުރުނަމާދު . ނަރުދޭވާނި . ނައްކާރަ . ނުތަންވަޅު . ނުތަންވަޅުވުން . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރޭފާން . ރޯނާ . ބަންގި . ބަންގިގޮވުން . ބަސްބުނިހިނދުން . ބޮޑުތަކުރު ޔާސީމަށް އަރާއިނުން . ކަނބިލި . ކަރަކުޝަން . ކައު . ކިފާޔަތުގެ ސުންނަތް . ކުޅިވަރަށްދުއްވައިލުން . ކުޅިވަރަކަށްހެދުން . އަރާއިރު . އަވަސްކުރުން . އަވަސްފަރުވާ . އަދާ . އަލިދަންމަތި . އަސުރުނަމާދު . އަޑުކިއުން . އަޖައިބުންއަޖައިބު . އަޖަލުޖެހުން . އަޖިދައިގެއައިން . އިހަށްއެދުރު ދެއްކިގޮތަށްފަހުން އެދުރުކަންކުރުން . އިރާސާއަތާހަމަވުން . އިރުވަރު . އިރުވަރުބެލުން . އުޑުވަރުހިފުން . އެހާރު . އެނބުރުން . އެއިރު . އޭރު . އޭރުން . އޮ . އޮހޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ