...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަގުލޮލަށްމަސްބެހުން
މ.
(މިސާލުބަހެއް) އެއްޗެއް ބަހާއިރު އެތަނެއްގައިވާ އެންމެ އިސްމީހާއަށް އެންމެ ރަނގަޅު އަދި އެންމެ ފައިދާ ހުރިތަކެތި އެންމެ ގިނައިން ލިބޭގޮތަށް ބެހުން.
މިއީ ކުޑަކުދިންނަށް ކިޔައިދޭ މުސްކުޅި ވާހަކަ އަކުންނަގައިފައިވާ މިސާލެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ