...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސީލަތް
ނ.
ކަމެއްކުރަން ބޭނުންކުރާ މީހާ ނުވަތަ އެތި ނުވަތަ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިކޯޑުކުރުން . ރިޕޯޓަރު . ރެޑިއޯ . ވައިރުނަރު . މުއްސަނދިކަން . ތެލިގިރާފު . ގޭކާވަޅި . ސަބަބު . ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ