...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަސްކޮޅުހެދުން
މ.
(1) ދެފުރާޅަށް ހިޔާކުރާ ގެދޮރު ވަޑާމުގައި ފައިދޮށްތަކުގެ މަތިހަރުކޮށް އެއްވަރުކުރުން.
(2) އޮޑި ހަރުގެ ފަދަ ވަގުތީ އިމާރާތުގެ ފުރާޅު ބަނުމުގައި ފައިދޮށްތައް ވަހާ އެއްކޮށް ބަނުން.
(3) ފަނުން ދެފުރާޅަށް ހިޔާކުރާ އިރު ތިނބި ރަނގަޅު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ