...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑަ
ނ.
(ސ) ވަޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުބީ . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަތްކޮޅު . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހިއްޗަށްވަޑައިގަތުން . ހިތިދުވަސް . ހިތިގެ . ހިތީކިޔެވުން . ހިޖުރަ . ރަންދި . ރޭކުރުން . ބަންގިބެރު . ބަދުރު . ބަޑިކޮޅު . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން . ބެރުކަނިގަނޑު . ބެރުދުންމާރިތާޅަފިލި . ބޭފުޅުން . ބޮޑުހިތި . ބޮޑުބޭކަލުން . ބޯވައެޅިރިޔާ . ބޯފޮޅިޔަށްވަޑައިގަތުން . ކަނބާދި . ކަނދިލި . ކަނޑުބޭރުފުޅު ކުރެއްވުން . ކަރަންފޫދޮރޯށި . ކީމަ . ކުޅެވަޑައިގަންނަވާ ބޮޑުލަވަ . ކުޑަހިތި . ކޮއިމަލާ . އަންދާބޯޓު . އަރުމާދު . އަރުމާޒުވަޑައިގަތުން . އަރުމާޒުލަވަ . އަވަހާރަގަނޑުވަރު . އަމާންދިދަ . އަތްކަންއެޅިލިބާސްކޮޅު . އަލިވިލުން . އަސްކަރުމުސްކުޅިން . އިރުވައިކޮލި . އިއްޒަތަށްވަޑައިގަތުން . އިސްކަންދަރު . އިސްކަންދަރުހަރުބީ . އިޖުމާޢު . އުޅަނދުމަތި . އުތީމުދަރިކޮޅު . އުތުރުއަރުމާޒު . އެއްގަމުއަރުމާޒު . އޮޅިގިނައިކަން . އޮޅުދަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ