...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑާންގޮނޑި
ނ.
ވަޑާންކުރާއިރު ތަކެތި މެށުމަށް ބޭނުންކުރާ ގޮނޑި.
މިގޮނޑި ހުންނަނީ، ގާތްގަނޑަކަށް ދެފޫޓުބައިގެ އުސްމިނުގައި، ހަތަރުފައި މަށައި، ފައިތަކުގެ ފޫފޭކޮށް ހުންނާނޭހެން ހުަޅައި އޭގެ މަތީގައި ބޯފުޅާ، ދިގު ފިލައެއް އަޅާ އިލި ނުވަތަ މޮހޮރުޖަހާ ހަރުކޮށް، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް (ނުރޫޅައި) ގެންދެވޭގޮތަށް ޖަހާފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ