...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޑިބޭވުން
މ.
(ސ) ކެއުގަނޑު ދޮންކުރުމަށްޓަކާ ވަލުގަނޑެއްގައި ފަތްއަޅާ ކެޔޮގަނޑު ބާއްވައި މަތި ބަންދުކުރުމަށްފަހު ފަސްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ