...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޒީރުން
ނ.
(1) ވުޒާރާތައް ހިންގެވުމަށް ތިއްބަވާ އެންމެ އިސްވެރިން.
(ކެބިނެޓްގެ (މެމްބަރުން) (2) އިހުގައި ބޮޑުފުރަދާނަކަން ދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަވަރުގޮވައިލުން . އަމިއްލަފުޅު ދަތުރު . ފަންސަފުރަދާނަ . ފިއްތިފުޅި . ފުރަދާނަ . ދީދި . ސަރުކާރުދަތުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ