...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޒީފާ
ނ.
(1) މުސާރައެއް ލިބޭ ގޮތަށް، ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތް.
(2) އެއްޗެއްގެ އަދާކުރާ ކަންތައް ނުވަތަ މަސައްކަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރިކަން . ހެއިޖެއްސުން . ހޮބީ . ނެގޭނީ ދީފައިއޮތް ބަނޑުހަނޑުލެއް . ރިޕޯޓަރު . ބަނޑޭރިކަން . ބަންޑާރައެދުރުކަން . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން . ބާވަ . ބުރުޒުބަޑޭރިކަން . ބެރުއެދުރުކަން . ބެރުވެރިން . ބޮޑުމުސްކުޅިކަން . ކަނޑިކޮޅުހިފާކަން . ކަމުންދުރުކުރުން . ކަތީބުކަން . ކަލާސީކަން . ކަސަބުކަން . ކާތިބާ . ކާތިބު . ކާތިބުކަން . ކުރަހަނިކަން . ކުޑަކަތީބުކަން . ކެޕްޓަންކަން . އަރުވާކަހާކަން . އަމިއްލަބާލީހަށް ބަންޑާރަކަފަލެއްވުން . އަތޮޅުވެރިކަން . އަސްކަރުކަން . އުރުވަޑުވާކަން . އެހެލުން . އޮގަރުކަން . ވަކިކުރުން . ވެއްދުން . ވެދުންކުރުން . ވޭޓަރު . މަތީދަރަޖަ . މަސައްކަތު ހުއްދަ . މަސައްކަތުމީހުން . މަސައްކަތުމުސްކުޅިން . މަސައްކަތްހޯދުން . މަޤާމު . މިނާކަން . މިނާމީހުން . މުވައްޒަފު . މުދިންކަން . މުދިމު . މުސާރަ . މުސްކުޅިކުރެއްވުން . ފަށަވާޅުކަން . ފަށް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ