...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޙްޝީ
ނއ.
(1) އިންސާނީވަންތަކަން ނެތް.
(2) އުޅުމުގައި ޖަނަވާރުގެ ގޮތް ހުންނަ.
(3) ތަހުޒީބުނުވާ.
(4) ޖީންސީއެދުން ޙައްދު ފަހަނަޅައިފައިވާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ