...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޙްޝީގޮތް
ނ.
(1) ޖިންސީ އެދުން ޙައްދުފަހަނަޅައި ދާދިއުން.
(2) އުޅުމުގައި ހުންނަ ޖަނަވާރުގޮތް.
(3) އިންސާނީ ވަންތަކަން ކުޑަގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ