...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޢުދު
ނ.
ތިމާ ކަމެއްކުރާނޭކަން ނުވަތަ ނުކުރާނޭކަން އަނެއްފަރާތަށް ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށް ބުނާ ބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޔާނާކުރުން . އަހަދުކުރުން . އަނގަފިނދު . ވަށޮޅިޔާމަސް . ވައުދު . ވަޢުދުކުރުން . ވަޢުދުވުން . ފުއްދުން . ގާލު . ގާލުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ