...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޢުދުކުރުން
މ.
(1) ކަމެއް ކުރާނޭކަމަށް ނުވަތަ ނުކުރާނޭކަމަށް ޔަޤީންކަން ދިނުން.
(2) ވަޢުދުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަހަދުކުރުން . ވަޢުދުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ