...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވަޤްފުކުރުން
މ.
(1) އަޞްލު ސަލާމަތުން އޮތުމާއެކު އެއިން މަންފާއެއް ލިބިދާނޭ މުދަލެއް މާތް ރަސްކަލާންގެ ރަސްކަންފުޅަށްޓަކައި ވަކިފަރާތަކަށް ދޫކުރުން.
(2) ޤުރުއާން ޔަވާއިރު ނޭވާލައި ހުއްޓާ ހުއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ