...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާ
ނ.
(1) ވައު.
(2) (އ) ބައެއް ތަންތާނގައ،ި "ވެސް" ގެ މާނައިގައި ބުނެއުޅޭ އަކުރެއް.
މިސާލު:
ތިޔައީވާ ބޮޑުކަމެއްނޫނެވެ.
(3) (އ) ދަތިނޫންކަމެއް ނުވަތަ ބޮޑުނޫން ކަމެއްކަން އެންގުމުގެ މާނައިގައި ބޭނުން ކުރެއް.
މިސާލު:
އޭނާވާ އަތުވެދާނެއެވެ.
(4) އެއްބަސް ކުރުވުމުގެ ގޮތުން ބުނާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަހޮއްލުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާޅު . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަށަވާލި . ހަށަމަށްއަތްއެރުވުން . ހަށަގެހުން . ހަށިހުއްދަ . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިކޮޅުފުރާނޭވާފުޅުލެއްވުން . ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފުރާނޭވާލެއްވުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަށިގަނޑު . ހަނދިވާލި . ހަނދު . ހަނދުބަޑި . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުވަރުކުރަފި . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނދޭގިރި . ހަނދޭގިރިކަން . ހަނގާ . ހަނގު . ހަނގުހަނޑޫ . ހަނގުން . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑޫ . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނާ . ހަނާހުނި . ހަނާކަފަ . ހަނާކުރިހަވާދު . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާކުރުން . ހަނާވުން . ހަނިވުން . ހަނުކަކުނި . ހަން . ހަންފީމިޔަރު . ހަންޑިކާށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ