...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާހަކަ
ނ.
(1) އަމިއްލަ ޚިޔާލުން ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ލިޔާ ރިވާޔަތު.
(2) ކަންތައް ހުރިނެތްގޮތުގެ ޚަބަރު (3) ބަސްމޮށެ އުޅޭ މޮށެއުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަހޮއްލުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާދަ . ހަށަވާދަކިޔުން . ހަނިވުން . ހަރާމުޖާދާ . ހަރި . ހަރިޖެހުން . ހަކަ . ހައްބަ . ހަވާސާނޯޓް . ހަވީރުކުރުން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހަޖޫ . ހަޖޫކިޔުން . ހާނިދި . ހާނިދިގޮވުން . ހާސަރު . ހާސަރުގޮވުން . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިލަފުއްޕުން . ހިލޭހުރުން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުތުރުބަސް . ހުތްދިނުން . ހެކި . ހެއްވާމީހާ . ހެވާއިންފަނިދެމުން . ހެޔޮބަސްބުނުން . ހެޔޮވަރުމީހާ . ހޭރުވުން . ހޮރޮވާހަކަ . ހޮޅިހޮއްލުން . ހޮޅިވާހަކަ . ހޮޅިގެނުން . ހޮއްލުން . ނަންކުރުން . ނަންގަތުން . ނަގޫފިތުން . ނަސޭހަތްތެރިކަން . ނަސޭހަތްދިނުން . ނާނާ . ނުބައިއަޑު . ނުފެންނަތާކިހާ . ނޫނެކޭ . ނެތިނުބައި . ނެތިނުބައިކިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ