...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާހަކަކިޔުން
މ.
(1) އަނގަބަހުން ނުވަތަ ފޮތެއް ބަލައިގެން ރިވާޔަތެއް ބަޔާން ކުރުން.
(2) ރިވާޔަތެއް ހިތުން ކިޔުން.
(3) ވާހަކައެއް ބަލައިގެން އެވާހަކަ ފަހުމުއުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ