...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާހަކަދެއްކުން
މ.
(1) ބަސްމޮށުން (2) ތަޤުރީރު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަޖޫކިޔުން . ހޭރުވުން . ހޮޅިހޮއްލުން . ހޮޅިގެނުން . ހޮއްލުން . ނަގޫފިތުން . ނަސޭހަތްދިނުން . ރަނބަހެލުވުން . ރުޅިބުނުން . ބަހަނާހެދުން . ބަހަނާދެއްކުން . ބަހުސްކުރުން . ބައިސާކެނޑުން . ބޭނެތިވުން . ކުޓުވުން . އަނގަބޮޑުވުން . އަނގައިންހަމަކުރުން . އަނގަދޮށިވުން . އަނގަތެޅުން . އަނގަގަދަވުން . އަޑުލުން . އެއްޗެހިކިޔުން . އެއްޗެހިމޮށުން . އޯލަކޮށްލުން . ވަކާލާތުކުރުން . ވެރެދެވުން . މަރަކޮސްތެޅުން . މަރުގޯސްގޮވުން . މޮށުން . މޮޔަގޮވުން . ފުށުންޖެހުން . ފެންނެތްބޮޑުކާށިބިނުން . ދޮގުހެދުން . ލާދީގޮވުން . ސާބަސްދިނުން . ޝަކުވާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ