...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާހަކަގޮވުން
މ.
(1) ކަނޑުމަތިން ދެއުޅަނދެއް ބައްދަލުވާ ހިނދު އެއް އުޅަނދެއްގެ ބަޔަކު އަނެއް އުޅަނދަކަށް ގޮވައި ޚަބަރު އޮޅުން ފިލުވުން.
(2) ޚަބަރު އިއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ