...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާން
ނ.
(1) ކެޔޮޅުކަމުގޮސް ތިބޭއިރު ދޯނި ފަރާތް ފަރާތަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ވައުގަނޑެއްގައި އައްސައި ކަނޑަށް ދޫކޮށްފައި އޮންނަ ގައު.
މިގައު އޮންނާނީ އަޑީގައި ޖެހޭވަރަށެވެ.
(2) ބުޅަލާއި ކުކުޅާއި މީދާ ފަދަ ތަކެތި، ހިފާންޖަހައި ބާވަތެއްގެ ދަންތުރައެއް.
މިހުންނާނީ ދަނޑިއެއްލަނބައި، އޭގައި މަޅިއެއް ޖަހައިފައެވެ.
މިދަންތުރައިގައި ޖެހުނީމައި ދަނޑި ތެދުވެގެންގޮސް އެޖެހުނު އެތި ހުންނާނީ އެލިފައެވެ.
(3) ނއ.
ދޫކަމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދޭގިރި . ހަރަމަލި . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރުބޭސް . ހަރުވުން . ހަރޮމަލި . ހަބޭސްކުރުން . ހަޅަންގަޅިއްވުން . ހަކި . ހައިކަފުޅު . ހަވަރުތުންފުހި . ހަތްހާއްޔަށްލުން . ހަސްކާ . ހިރުވުން . ހިތިގެ . ހިތީބެރު . ހިތީކޭން . ހިތީކޮލި . ހިޖުރަ . ހިޖުރަކުރުން . ހީސްކިޔުން . ހުންގާނުއިލިގަނޑު . ހުކުރު ހިނގުން . ހޫކު . ހެދިގެންއުޅުން . ހެޓު . ހެޔޮމީސް . ހެޔޮމީސްވުން . ހޭއެރުވުން . ހޭމަސް . ހޮޓު . ހޯއްދުންތެރި . ހޯއްދުންތެރިކަން . ނަރަށްކިޔުން . ނަރުދަމާ . ނަގޫފިތުން . ނާނާކިއުން . ނާރުއެރުން . ނިވާފަތް . ނިމުތު . ނީމުތު . ނޫކަށިފުރާ . ނެރުމަތީބުރޮޅި . ނެޅުން . ރަންކޮކާ . ރަންދަނޑި . ރައި . ރައިނެގުން . ރައްކޯބައިން . ރާކަނިގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ