...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރު
ނ.
(1) އިހުގައި މީހުން އުފައްދާ ތަކެތީން، ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތުން ނުވަތަ މީހުންގެ ބޯބޯމަތިން ސަރުކާރަށް ނަގާބައި.
(2) އަމިއްލަ މިލްކު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހައިވާނީ . ހައިވާނު . ހަވަރުދުރޯ . ހަމުތެރަސް . ހަތަރުމޮށްގަނޑު . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތަރެސްފައި . ހަތަރެސްފައިޖެހި ޖަނަވާރު . ހާއްޔޯ . ހިމާރު . ހިސް . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުވަނދުބުލިބުލި . ހުދުލަފު . ހެޓު . ހޮއްޓުފައި . ހޮޓު . ހޮޓުކޮޅު . ނައަމްސޫފި . ނައްކަވާރު . ނައްކަވާރުއޮޑީނެވީން . ނަމުރު . ރަންފިތޮޅި . ރަންސާޔަން . ރަންސާޔަންކުރުން . ރަމަންނެގުން . ރާމާމަކުނު . ބަނޑުބައިން . ބަކަރި . ބައިހަރު . ބާޑީފަން . ބީމަހީމަ . ބޮނޑި . ބޮއްޔާދިއުން . ބޮޑުބަނޑޭރިކަން . ކަންވާރު . ކަބާކީރު . ކަވާފުޅި . ކަވި . ކަފުއޮޑި . ކަލިޔާ . ކާރުދަ . ކިރުފެލުން . ކުރަ . ކުރާ . ކުކުޅުކާށި . ކުލަދޯލަ . ކެހެރި . ކެއުޅުކަންކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ