...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރުއޮޑީމީހުން
ނ.
އިހުގައި ވާރަށްނެގޭ ތަކެތި ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާން ވާރުދޭ ދިހަބައި ހަރުންކުރެ ކޮންމެ ބައިހަރަކުން އަހަރަކު މީހެއްމަގުން ތިބޭންޖެހޭ މީހުން.
މިމީހުންނަށް އޮންނާނީ މަހަކު ދެލާރިއާއި ކޮއްތެވެ.
މިލާރިއަކީ، އިހުގެ ދިގުލާރިއެވެ.
ވާރުނުނެގޭ ރަށްރަށުން މީހުން ކުރާން ޖެހޭނީ، އެކަމަށްޓަކައި އެރަށެއްގެ ވާރު މާފުވެވުނު ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތެވެ.
ގޮއި އޮޑި ދުއްވާ ރަށްރަށުގައި މިމީހުން ތިބޭނީ ގޮއިއޮޑީ މީހުންކަމުގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ