...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރުތަކުރުން
މ.
(1) ތަރިކަ މުދާ ލިބޭގޮތްވުން.
(2) އެކަކަށް ލިބިހުރިކަމެއް އެމީހެއްގެ ފަރާތުން އަނެކަކަށް ލިބުން.
މިސާލަކަށް ބަލިބައްޔާއި ޢިލްމުފަދަ ކަންތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ