...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރުގެ
ނ.
ވާރުވެރިޔާ ހުންނާން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން އަތުން ވާރުގެ ޤަވައިދުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަޅާއުޅުނު ގެ.
ވާރަށް ނެގޭ ތަކެތި ރައްކައުކޮށް އުޅުނީވެސް އެގޭގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިވާނީ . ހަމުތެރަސް . ހަތަރުމޮށްގަނޑު . ހަތަރެސްފައި . ހޮއްޓުފައި . ހޮޓުކޮޅު . ނައަމްސޫފި . ބަކަރި . ބައިހަރު . ބާޑީފަން . ބޮނޑި . ކަވާފުޅި . ކަފުއޮޑި . ކަލިޔާ . ކިރުފެލުން . ކެހެރި . އަންބާރި . އަރު . އައިން . އުރަމަތި . އޮނިގަނޑު . އޯގާ . ވަކި . ވައްގަނޑު . ވަތުގައިހިފުން . ވަޙްޝީ . ވަޙްޝީކަން . ވަޙްޝީވުން . ވާރުއޮޑީދަތުރު . ވާރުގެ . މިޔަވާލި . މުކި . މޫނު . މޮށް . މޮށްގަނޑު . ފައި . ފާންތެޔޮ . ފިނދު . ފުއްކިބަ . ދަޅިގަނޑު . ދަޅުފެޅުން . ދާންގޮނޑި . ދިބާޣުކުރުން . ދުލި . ތަފާ . ތަފާލެއްއެޅުން . ތުންމަޅި . ތުންމަޅިއެޅުން . ލެއިއެށާ . ގިތެޔޮ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ