...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާރޭ
ނ.
ވިލާގަނޑުންވެހޭ ފެން.
(ކެރި)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިމަފޮދުވާރޭ . ބޯއްޓޯ . ކަނިކަނިލުން . ކިޑިވާރެއި . ކުނިވިއްސާރަ . ކުޅިގަނޑު . ކެރި . ކެރިކެނޑުން . ކެރިވެހުން . ކެރިފޭބުން . ކެރިގަނޑު . ކެރިޖެހުން . ކޮނޑުހުރިއަތް ނޭނގޭހާބޯކޮށް . ކޯރި . ކޯރިގަނޑު . އާބާތުރަފިލުވުން . ވައިހަޅަ . ވައިކެރި . ވައިވިއްސާރަ . ވައިވެލާ . ވައްޑެއި . ވާރެހި . ވާރެހިވެލާ . ވާރެހިގެރުން . ވާރެއިވެލާ . ވާރެއިގެރުން . ވާރޭހުއްޓުން . ވާރޭކެނޑުން . ވާރޭމިނި . ވާރޭގެރުން . ވާކެރަ . ވިއްސާރަ . ވިއްސާރަކުރުން . ވިއްސާރަކޯޓް . ވިއްސާރައިގައިޖެހުން . ވިއްސާރަވުން . ވިއްސާރަމޫސުމް . ވިއްސާރަދުނި . ވިއްސާރަކޮޅި . ވިލާކެނޑުން . ވެހި . ވެހުން . ވެލިވަޅުބުރެކި . މަރުއެތިފަހަރު . މޮޔައިންތެންމާވާރޭ . ފެން . ފެންނެގުން . ފެންބޮޑުވުން . ފެންކަނޑައިގެންދިއުން . ފެންކަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ