...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާޅު
ނ.
ކަމެއްކޮށްކޮށް ގިނައިރުވެގެން ގުނަވަނަކަށް ލިބޭ ކަންނެތްކަން ނުވަތަ ވަރުބަލިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާޅު . ހަރަވަޅި . ހަރަވާޅު . ހަރުވަޅި . ހަރުވާޅު ދާގަނޑު . ހަރެވާޅަ . ހަރޮވާޅަ . ބިޑިހަރުވާޅު . ބުރިހަރަވަޅި . ކައްގަނޑު . ކޮޅުމަތި . ކޮޅުމަތިހެދުން . ކޮޅުމަތިލުން . އަންނަފަށް . އަތުގެވެރިކަން . ވަގުއަންނަފަށް . ފައިކުރިއެރުވުން . ފައިކޭޓު . ދަނގަދޭތެރެ . ދަނގަތެރެ . ދާގަނޑު . ދިގުހަރުވާޅު . ތެއޮޅުވުން . ސަންޖާބު . ސޯޓު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ