...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާކަން
ނ.
(1) ޒަމާނެއްގެ ނަން.
(2) ހިނގާކަން.
(3) ބެހޭކަން.
މިސާލު:
ތިޔައީ އަހަންނާ ވާކަމެއްނޫނެވެ.
(4) ހަށިގަނޑުގެ ގުނަން ގުނަނުގެ ބާރު މުޅިން ނެތިފައިވާކަން.
(5) ތިމާއަށް ކަމެއް ކުރެވޭކަން.
މިސާލު:
މީ އަހަންނަށް ވާކަން ދައްކައިލަން ކުރިކަމެއް.
(6) ވައުކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސްކަން . ހައިރާންކަން . ހައްޔަރުކަން . ހަދަސުވެރިކަން . ހާމަކުރުން . ހާލުހާލުން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިކިކަން . ހިތްފަސޭހަކަން . ހިތާ . ހިތިކަން . ހިތްފަހިކަން . ހިތްދަތިކަން . ހިތްގަދަކަން . ހިތްސާފުކަން . ހިލަން . ހިޔައުވަހިކަން . ހުއްދަކަން . ހެލޭ . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ނަފީ . ނަފީކުރުން . ނަފީވުން . ނަސީބުގަދަކަން . ނަސްރުވެރިކަން . ނަޖިސްކަން . ނާގާބިލުކަން . ނިވާ . ނިމިނިމުނުކަން . ނުބައިކަން . ނުކުޅެދުންތެރިކަން . ނުފަރިތަކަން . ނުތަނަވަސްކަން . ނޭއްދާރުކަން . ރަށްވެހިކަން . ރަށްވެރިކަން . ރަށްވެރިކަން . ރަމަލު . ރަޑަކަން . ރާމާކަން . ރީތިކަން . ބަނޑުހައިކަން . ބަންގިބެރު . ބަރަކާތްތެރިކަން . ބައިސަލޯކަ . ބަލާ . ބަލާބަލިމަޑުކަން . ބާރުކަން . ބާކަން . ބިދުޢަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ