...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާދަވެރިވުން
މ.
ކުރާ ކަންތަކާ ހިނގާ ކަންތަކުގައި އެކަކަށްވުރެ އަނެކަކު ނުވަތަ އެއްބަޔަށްވުރެ އަނެއް ބަޔަކު ދޫނުކޮށް ކުރިއަރަން އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަރުހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ