...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާގި
ނ.
(1) ބާރު.
(2) ހަކަތަ.
(3) އެހީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރަކާތްތެރި . ހަރަކާތްތެރިން . ހަރަކާތްތެރިކަން . ހަރަކާތްތެރިވުން . ހަރަކާތްތެރިޔާ . ހީދަނާ . ހީދަނާވުން . ނަސްރުވެރި . ނަސްރުވެރިކަން . ބާރުއެރުން . ބާރުދިނުން . ބާރުދޫވުން . ބާރުޖެހުން . ކޮޅުކުރުން . ކޮޅުވުން . އުއްމުއްޞިބްޔާން . އެހީވުން . އެއްބާރުލުން . ވައުލްވުން . ވަވަލެވައި . މަދަދު . މަދަދުކުރުން . މުރާލި . މުރާލިކަން . މުރާލިވުން . ފެންކެނޑުން . ފެންފުމުން . ދަނޑިވުން . ދެސޯދަރަހަހިފުން . ތައުފީޤު . ތައުފީޤުދެއްވުން . ގައިބާރު . ސޮހާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ