...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވާޖިބު
ނ.
(1) ލާޒިމު.
(2) ތިMާކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދަސުވެރިކަން . ހޮބީ . ނިޞާބު . ނިޞާބުހަމަވުން . ނޭވާލުމާބެހޭ ނިޒާމް . ރަނިކަންކުރުން . ރަންދިނުން . ބޮޑުޙަދަޘް . ބޮޑުޙަދަޘްވެރިކަން . ބޮޑުޙަދަޘްވެރިވުން . ބޮޑުޙަދަޘްވެރިޔާ . ކާޑު . އަދާ . އަދާކުރުން . މިސްކީނު . މިސްކީނުން . މިސްކީނުކަން . މުދަލުޒަކާތް . ފަރުޟު . ފަރުޟުނަމާދު . ފަރުޟުރޯދަ . ފަރުޟުކުރެއްވުން . ފަރުޟުއަދާކުރުން . ފަރުޟުވުން . ފަރުޟުފެން . ފެނަކާމަތިވުން . ފޯރީހެދުން . ތަކުލީފު ލިބިގެންވުން . ގިރާއެރުން . ޒިންމާ . ޒިންމާވުން . ޙައްޤުވުން . ޙަދަޘުވެރިވުން . ޙަދަޘުވެރިޔާ . ޙަދަޘް . ޚިދުމަތްތެރި . ޢާއިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ