...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވި
މ.
(ސ) އެސްފީނާ ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަނދަވަރާކޮޅުން . ހަނދަފަޅަ . ހަނދާންކުރުން . ހަނދާންވުން . ހަނދުބަލާރޭ . ހަނދުބެލުން . ހަނދުވަރުކުޅުން . ހަނދުވަރުމޫސުން . ހަނދުފަޅި . ހަނގު . ހަނާކުރިމަސް . ހަންޑިހެލެނބެލި . ހަންޑިކައްޓަލަ . ހަންޑިކާށި . ހަންޑިކުންނާރު . ހަންޑިކުރާ . ހަންޑިކުޑަ . ހަންޖެހުން . ހަރުބޭސް . ހަރުކަށި . ހަރުފަ . ހަރުފަވިހަ . ހަރުފަމުތް . ހަރުފަދުލި . ހަރުދަނޑި . ހަބަރުގަސް . ހަބަސްރައިވަރު . ހަކި . ހަކުރުދަތުރު . ހައި . ހައިބަނޑާ ހުރުން . ހައިތަ . ހައިގަނޑު . ހައިޑައިނި . ހައު . ހައޮ . ހައްތެލި . ހަވާދު . ހަވިއްތަ . ހަވޭޑައިކާނަ . ހަމަ . ހަމަޖެހުން . ހަތަރުހިތި . ހަތަރުމަސްދިހަވުން . ހަތަރުފަތިފޭލި . ހަތަރުފަތީމުންޑު . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަތަރުފޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ