...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހާ
ނ.
(1) ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ސޯޅަވަނަ ނަކަތް.
(2) ވިހާނަކަތުގެ ތަރިތައް.
(3) ވިހެއުން މިބަހުގެ ވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފަސޭހަ . ހަތްދުވަސްވުން . ހާވިޔާ . ހާވިޔާވުން . ހޭވުން . ނުވަރޭފެނުން ކެނޑުން . ނުވަރޭފެނުތެރޭ ކުދިން . ނުވަރޭފެން . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރަންނާބޯލި . ރޫޅައިލުން . ރޫޅުން . ބިސްވަރު . ބުޅާ . ބޮއްސުންލުން . ކަށިވަތް . ކިނދުބޯ . ކޮކާފަނި . އަށްޑަމުތެލި . އުތުރުއެނދު . އެއްނުވަރޭފެނުތެރޭ . އެލިބައިން . އޮޑިކާބޮޑުމަސް. . ވައިދިނުން . ވިހާ . ވިހިނިފަށަ . ވިސްވިސްކެޅައުން . ވިސްވިސްކެޑުން . ވިސްވިސްވުން . ވެހާރަކަ . ވޭންވަރު . ވޭންވަރުނެގުން . ވޭންވަރުފިލުވުން . މަލާފަތްމަސް . މަސް . މަސްމަތީރުއް . މާބަނޑުންފިރުކުން . މާދަރި . މިޔަފަންކުދިން . މުޅަދަރި . މުޅަދަރިޔަށް ބޭސްދިނުން . މުޑުވައްކުދީން . ފަށުރިއްސެއު . ފަންޏަށްލުން . ފައިދިގުމަކުނު . ފޫޅު . ފޫޅުދަނޑި . ފެންކިރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ