...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ވިހުން
މ.
(1) ކުއްޖާ މާބަނޑުން ނުކުތުން.
(2) ފަންކާއެއް ފަދަ އެއްޗެއް ހޫރުވައިގެން، ވައިދާނޭ ގޮތް ހެދުން.
(3) ގަލާއި މުރަކަ ފަދަ ތަކެތި ހޫނުގެ ސަބަބުން ކުދި (ކުދިވުން..) (ޏ) ވެލި ފުންޏެއް ފަދަ އެއްޗެއް އަމިއްލައަށް ފެތުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައިއެރުވުން . ވެހަންނަން . ސާމަރާކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ